×

Informacja dla Potencjalnych Klientów oraz osób wskazanych przez Potencjalnych Klientów do kontaktu o przetwarzaniu danych osobowych przez Sunrise System spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

Działając na podstawie art. 13 i 14 ust. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - w dalszej części: RODO – przekazujemy Pani/Panu następujące informacje:

1. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sunrise System spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Poznaniu (61-894), przy Pl. Andersa 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000489705, NIP: 7831707183, REGON: 302598908, zwana dalej Administratorem, z którym może Pani/Pan skontaktować się kierując pismo na adres siedziby, na adres e-mail: biuro@sunrisesystem.pl, lub na adres e-mail Doradcy/Opiekuna Klienta, który się z Panią/Panem kontaktował.

2. Inspektor ochrony danych
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, pana Bartosza Kurzawę, z którym może Pani/Pan skontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Kontakt możliwy jest poprzez adres e-mail: iod@sunrisesystem.pl lub pisemnie, na adres siedziby Administratora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych zachęcamy również do korespondencji z Doradcą Klienta, który się z Panią/Panem kontaktował.

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
3.1. W przypadku, gdy jest Pani/Pan naszym Potencjalnym Klientem, Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:
3.1.1. podjęcia działań zmierzających do przygotowania oferty i zawarcia umowy w oparciu o Pani/Pana zainteresowanie ofertą (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. b RODO);
3.1.2. udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, wiadomość przesłaną do Administratora w formularzu kontaktowym lub w innej formie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana wiadomość);
3.1.3. badania oceny kontaktu podjętego przez naszego Doradcę oraz nagrywania Pani/Pana rozmów z Doradcą (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a uzasadnionym interesem Administratora jest doskonalenie procesu sprzedaży, obsługi Klienta w organizacji oraz cele szkoleniowe);
3.1.4. analitycznym i statystycznym (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a uzasadnionym interesem Administratora jest optymalizacja oferty, badanie zainteresowania ofertą, poszukiwanie nowych rozwiązań biznesowych i możliwości rozwoju);
3.1.5. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3.2. W przypadku, gdy jest Pani/Pan pracownikiem/współpracownikiem naszego Potencjalnego Klienta, Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:
3.2.1. komunikacji związanej z przedstawieniem oferty oraz zawarciem i realizacją umowy, zawartej z podmiotem który Pani/Pan reprezentuje, co jest uzasadnionym interesem Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
3.2.2. marketingu bezpośredniego usług świadczonych przez Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a uzasadnionym interesem Administratora jest informowanie pracowników/współpracowników Potencjalnego Klienta o aktualnej ofercie);
3.2.3. badania poziomu zadowolenia dotyczącego podjętego kontaktu, jakości obsługi oraz nagrywania Pani/Pana rozmów z Doradcą Klienta (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a uzasadnionym interesem Administratora jest doskonalenie jakości świadczonych usług, procesu sprzedaży i obsługi oraz cele szkoleniowe);
3.2.4. analitycznym i statystycznym (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a uzasadnionym interesem Administratora jest optymalizacja oferty, badanie zainteresowania ofertą, poszukiwanie nowych rozwiązań biznesowych i możliwości rozwoju, tworzenie raportów sprzedażowych oraz zestawień dotyczących historii współpracy z podmiotem, który Pani/Pan reprezentuje;
3.2.5. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Źródło pozyskania danych
4.1. Pani/Pana dane osobowe mogły zostać pozyskane przez Administratora:
4.1.1. bezpośrednio od Pani/Pana;
4.1.2. od Pani/Pana pracodawcy lub współpracownika;
4.1.3. od naszego partnera – Alior Bank S.A. w Warszawie - na podstawie uprzednio udzielnej przez Panią/Pana zgody.
4.2. Przy pierwszym kontakcie naszego Doradcy Klienta oraz w każdym innym czasie, w przypadku zgłoszenia zapytania, uzyska Pani/Pan dokładną informację o źródle pozyskania Pani/Pana danych osobowych.

5. Kategorie przetwarzanych danych osobowych
Przetwarzane są dane osobowe z kategorii zwykłych (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres strony internetowej, stanowisko, nagranie rozmowy, dane dotyczące historii korespondencji).

6. Odbiorcy danych
6.1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, poza osobami upoważnionymi przez Administratora, mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe z polecenia Administratora i na podstawie zawartej umowy powierzenia, w szczególności podmioty należące do grupy kapitałowej i dostawcy rozwiązań IT.
6.2. W przypadku nawiązania współpracy, Pani/Pana dane osobowe w zakresie nazwy firmy podanej do założenia konta reklamowego Google Ads, numeru NIP, informacji o zawarciu i wartości umowy albo 4 ostatnich cyfr karty płatniczej Alior Banku, którą opłacona została usługa, zostaną udostępnione do naszego partnera od którego uzyskał/a Pani/Pan informację o naszej ofercie, tj. do Alior Bank S.A. w Warszawie w celu rozliczenia współpracy partnerskiej. Alior Bank S.A. w Warszawie jest niezależnym administratorem Pani/Pana danych osobowych.

7. Okres przetwarzania danych osobowych
7.1. Dane osobowe pozyskane w celu zawarcia umowy przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz kontaktował/a się Pan/Pani z nami w sprawie jej zawarcia.
7.2. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego produktów i usług i informacji handlowych przetwarzamy przez okres realizacji tego celu lub do czasu wycofania zgody albo wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
7.3. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (innego niż marketing bezpośredni), dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania celu, dla którego zostały zebrane, lub do momentu wniesienia przez Panią/Pana skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
7.4. Nagranie rozmowy przeprowadzonej z Doradcą klienta przechowywane jest przez okres 3 miesięcy. Wyjątkiem jest sytuacja, w której nagranie zostanie uznane za szczególnie przydatne dla celów szkoleniowych lub niezbędne dla celów dowodowych.

8. Przysługujące prawa
8.1. Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
8.1.1. prawo dostępu do danych. Ma Pani/Pan prawo by dowiedzieć się m.in. czy i jakie Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, w jakim celu oraz uzyskać kopię tych danych (art. 15 RODO);
8.1.2. prawo sprostowania danych. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Pani/Pana danych, jeśli są nieprawidłowe. Dotyczy to również uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
8.1.3. prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania. W przypadkach określonych w art. 17 i 18 RODO, może Pani/Pan żądać od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy wycofał/a Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych lub wniósł/a skuteczny sprzeciw wobec dalszego przetwarzania danych;
8.1.4. prawo do przenoszenia danych. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest umowa, ma Pani/Pan prawo otrzymać od Administratora te dane w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Będzie Pan/Pani mógł/a przesłać te dane innemu administratorowi lub zażądać, aby to Administrator przesłał te dane do innego administratora (jeśli taka operacja będzie technicznie możliwa) – art. 20 RODO;
8.1.5. prawo wniesienia sprzeciwu. W odniesieniu do przetwarzania danych, które odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, może Pani/Pan wnieść sprzeciw wobec tego przetwarzania, z uwagi na swoją szczególną sytuację. Administrator nie będzie już przetwarzał Pani/Pana danych osobowych, z wyłączeniem sytuacji gdy Administrator wykaże, że w przysługują mu prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności (szczególnej sytuacji). Wyjątkiem jest sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych – w przypadku jego wniesienia Administrator zawsze zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu. (art. 21 RODO);
8.1.6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO (art. 77 RODO).
8.2. Z przysługujących Pani/Panu praw, wymienionych w pkt. 8.1.1.-8.1.5. powyżej, może Pani/Pan skorzystać kontaktując się z Administratorem, Doradcą Klienta lub Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1 i 2).
8.3. W odpowiedzi na Pani/Pana żądanie, Administrator podejmie bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 1 miesiąca od otrzymania żądania, odpowiednie działania, o których zostanie Pani/Pan poinformowana/y. Z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, termin ten może zostać przedłużony o kolejne 2 miesiące, o czym zostanie Pani/Pan poinformowana/y.

9. Pozostałe informacje
9.1. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym poprzez profilowanie.
9.2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów, do jakich dane zostały zebrane.

Dziękujemy za zapoznanie się z informacjami i pozostajemy do Państwa dyspozycji!

Wyższa kultura widoczności

Zapytaj o bezpłatną wycenę

Wypromuj swoją stronę i wyprzedź konkurencję

Zwiększ

Pozycjonowanie (SEO)

Zwiększymy widoczność i pozycje Twojej strony w wyszukiwarce

Wyprzedź

Kampanie PPC

Utworzymy i poprowadzimy kampanie w Google lub na Facebook’u

Zyskaj 1200 PLN

Content marketing

Stworzymy wysokiej jakości treści na Twoją stronę

Zbuduj

Wsparcie UX

Podpowiemy jak podnieść konwersję i zmonetyzować ruch na Twojej stronie

Monitoruj

Analityka marketingowa

Monitorujemy widoczność Twojego serwisu i przeanalizujemy konkurencję

Wypróbuj

Web development

Stworzymy nowoczesną stronę internetową lub ją zoptymalizujemy

Zaufali nam

Hyundai Berlitz Wittchen ThyssenKrupp Wprost NordGlass Porta